Сборник доклади от научни конференции-География и регионално развитие-Созопол, септември 2020. Фондация ЛОПС 2020

Титулни страници

Съдържание

Семерджиева, Л. Функционалните урбанизирани ареали като урбанизирани екосистеми – нов подход за справяне с предизвикателствата, които срещат съвременните градове.

Проданова, Хр. Концептуален модел за изследване геоекологичния статус на ландшафтите и капацитета им да предоставят екосистемни услуги.

Дончев, Ст., Христов, Хр. Химично и геохимично моделиране. Термодинамични компютърни модели за бинерни флуоридни системи.

Степчич, Авг. Бързорастящи видове и тяхното значение за проявата на ерозия на почвата.

Иванов, М. Предизвикателства пред регионалното развитие в контекста на планирането на градовете и устройството на територията.

Христова, Д. Оценка на потенциала за рекреация на територията на община Смолян чрез ГИС-базирано моделиране.

Dimitrov, St., Nikolov, M., Dimitrova, A., Chepisheva, V. Essence, place and role of spatial planning in the planning and management system of the territory in Bulgaria.

Мишева, Ст. Природната среда – основен дидактически ресурс в методиката на Мария Монтесори.

Кацарски, Н., Маринова, З. Новата роля на мениджъра на човешките ресурси.

Кулов, Б. Защитени територии, рекреация и управление на горите в САЩ: проблеми и решения.

Каменова, Е. Раждаемост и плодовитост в България след 1990 година. Сравнителен преглед на показателите на държавите-членки на Европейския съюз.

Кулов, Б., Стоянова, В., Рачев, Н., Борисова, Б. Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“.

Стоянова, Р., Николова, Н., Радева, К. Тенденции в изследване на засушаването в България.

Филипов, Ант., Иванов, Ив., Янакиев, Ал. Приложение на наземно лазерно сканиране за картографиране на пещери.

Вангелова, В., Кехайова, М., Вангелов, Д. Елементи-примеси в пирит от оловно-цинкови находища в България и въздействието им върху околната среда.

Петров, Ем. Алтернативни средства за придвижване в София – възможности и предизвикателства.

Милкова, Б. Демографска ситуация и икономически проблеми в община Крумовград – анкетно проучване.

Светозаревич, Йел., Попов, Хр. Промени в режима на температурата на въздуха в република Сърбия.

Сарафова, Евг. Възможности за подобряване на обществената информираност за концентрацията на фини прахови частици чрез отворени наземни и спътникови данни.

Клисарова, М., Владимирова, П. Възможности за развитие на алтернативни видове туризъм в община Ардино – промотиране и развитие на туризма на основата на местната идентичност.

Радева, К. Влажните зони и тяхната роля за намаляване на риска от засушаване.

Желев, Д., Пилев, Сп. Търсене на „географски двойници“ на град София.

Димитров, Ст., Симеонова, Ж. Историко-географска област Чеч – обхват и селищно развитие.

Стоянов, Л. Проблеми и тенденции в развитието на транспортната инфраструктура на Югозападния район.

Благоева, И., Найденов, Кл. Туризмът и Covid-19 – тенденции и перспективи.

Николов, Н. Медоносната растителност в България – предварителни резултати от литературен преглед.

Янев, Б. Регионални проблеми на община Перник в постиндустриалния период.

Атанасова, Ант. Анализ на пазара на труда в община Бургас.

Димитров, Ст., Николов, М. Изследване на динамиката в транспортната достъпност чрез използването на ГИС базирано пространствено моделиране.

Zhechkova, N. Between two home country - the migration of Bulgarian turks (the end of the 80s and the beginning of the 1990s).