ФОНДАЦИЯ „ЛОПС“, ЕИК 131136152 е юридическо лице с нестопанска цел, създадено с Решение на Софийски градски съд от 15.08.2003г., вписано под № 10667, том 199, стр.185 по Ф.Д. № 7505/2003г. Фондацията се управлява и представлява от Димитър Стоянов Атанасов – Председател.

Основни цели на фондацията съгласно устава й са:

 • Да популяризира и съдейства за развитието на нови научни открития в областта на ландшавтознанието и опазването на природната среда;
 • Да утвърди екологичните принципи в съвременния начин на живот;
 • Да допринесе за запазване на културно-историческото наследство на България;
 • Да спомогне за популяризиране на културно-историческото богатство на България в чужбина;
 • Да популяризира културно-историческия принос на България за европейската и световна цивилизация;
 • Да подпомага развитието на съвременното българско изкуство;
 • Да съдейства за развитието на медицината в България;
 • Да подпомага медицинското лечение и рехабилитация на лица в затруднено положение или на рискови групи;
 • Да съдейства за икономическото развитие на България;
 • Да насърчава предприемачеството и развитието на нови технологии в промишлеността, туризма и услугите;
 • Да спомогне за модернизацията на българското селско стопанство;
 • Да спомага за устойчивото развитие на българското село;
 • Благотворителна дейност.