• Стратегия за местно икономическо развитие (2007-2013г.) съвместно с Община Ракитово;
  • Ежегодни конференции на тема “География и регионално развитие”, провеждани в гр.Созопол, месец септември;
  • Ежегодни семинари на тема „Устойчиво развитие“, провеждани съвместно с Национална асоциация на младежките клубове на ООН (НАМКООН);