Фондация ЛОПС. Сборник доклади от научни конференции-География и регионално развитие-Созопол, септември 2021

Титулни страници

Съдържание

Лидия Семерджиева, Биляна Борисова, Мартин Илиев, Стелиян Димитров, Михаела Петрова. Приложение на локалните климатични зони за целите на екологичното планиране в урбанизирана среда (на примера на град Бургас)

Евгения Сарафова. Анализ и визуализация на температурата на повърхността на ядрото на функционалните урбанизирани зони на София, Пловдив, Варна и Бургас по време на горещата вълна от лятото на 2021 г. Чрез данни от Sentinel-3 на програма „Коперник“

Дарин Митев, Иван Иванов. Използването на БЛС при съставянето на анализ на риска в пост-минен район (гр. Маджарово)

Калин Марков, Иван Иванов. Оценка и моделиране на лавинната опасност в Национален парк „Пирин“

Калина Радева, Нина Николова. Инструменти за управление и планиране  на риска от засушаване в България

Белослава Симеонова, Нели Христова. Крайречните градски алеи – хидросоциални места с идентичност

Десислава Христова, Стоян Недков. Моделиране на екосистемната услуга защита от наводнения за нуждите на екосистемните сметки в България

Николай Ленков, Нели Христова. Оценка за качеството на повърхностните води в контекста на хидро-гражданство

Августа Степчич. Почвозащитни мероприятия за опазване на почвите от ветрова eрозия

Пламен Патарчанов. Териториални промени и пространствени въздействия в локалното развитие на общините

Антонина Атанасова. Интелигентните градове – нова възможност за развитие на градската инфраструктура

Михаел Пиринджиев. Неразгърнатият потенциал на София – поглед на север и северозапад

Любен Стоянов.  Ролята на железопътния транспорт в регионалното и локално развитие

Красина Радомирска. Преглед на развитието на българското земеделие и селските райони при новата селскостопанска политика свързана с развитието на агроекологичното земеделие

Николай Николов. Видово разнообразие на медоносната растителност в северозападна България

Катрин Гоцова. Медицинската география в контактната зона между природните и обществени науки

Яни Никола, Калоян Цветков. Развитие на външнополитическите отношения между Албания и България в периода 1989 – 1994 г.

Методи Иванов. Регионални неравенства и диспропорции в развитието на областите Варна и Бургас

Николай Кацарски. Социално-икономически анализ на област Благоевград и област Видин – проблеми и предизвикателства

Елена Каменова, Климент Найденов. Изследване на потенциала на човешкия капитал в България по райони за планиране в периода 2000 – 2019 г.

Илияна Янева, Климент Найденов. Управление и мотивация на човешките ресурси в зависимост от условията на пазара на труда и демографската ситуация в страната

Мая Василева. Образованието – специфичен елемент на регионалното развитие

Станислава Мишева. Ролята на училището в регионалната политика на държавата

Филип Трендафилов, Кристиян Стоянов. Covid – 19. Географски аспекти

Марчела Челебиева. Същност  и причината за възникването на атракциите

Надя Петкова. Устойчивото развитие: мит или реалност

Елина Стефанова. Подобряване на ефикасността и ефективността при осъществяване на местното самоуправление

Надежда Жечкова. Ориентации към свободата като аспект от политическата култура на българските турци