Предмет на дейност:

 • Организиране и провеждане на научни конференции, популяризиращи ландшавтознанието и опазването на природната среда;
 • Организиране на прояви и инициативи, целящи популяризирането на природозащитното движение;
 • Подпомагане на организирането и извършването на разкопки и реставрации на културно-исторически обекти;
 • Спомагане на провеждането на български културни фестивали в чужбина, както и за организирането на експозиции на културно-исторически експонати в други страни;
 • Организиране на провеждането на научни конференции и семинари, популяризиращи българското културно-историческо богатство, както и приноса на България в развитието на европейската и световната цивилизация;
 • Организиране на прояви, възраждащи българските етнокултурни традиции;
 • Организиране на изложби и отпускане на стипендии на млади български културни дейци;
 • Организиране на бизнес центрове, в които предприемачите да получават консултации и съдействие при осъществяване на техния бизнес;
 • Събиране и съхраняване на икономическа информация и база данни;
 • Извършване на други дейности, които съдействат постигането целите на фондацията;
 • Фондацията връчва награди, отпуска стипендии и финансира специализации и проекти в области, свързани с осъществяване целите на фондацията по определен от Председателя ред.

Имуществото на фондацията се образува от дарения и завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица; приходи от стопанисване на имущество; рекламна, издателска, научна, културна и благотворителна дейности.

Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с основната дейност, за която е регистрирана, като:

 • Предоставяне на консултантски услуги, залегнали в предмета на дейност на Фондацията;
 • Разпространение на печатни произведения, изготвени от екип на Фондацията;
 • Друга дейност, свързана с предмета на основната дейност, незабранена от законодателството на Република България.

Фондацията не разпределя печалба и използва приходите от тази дейност за осъществяване на целите, посочени в устава й.